دره هفت غار

دره هفت غار
«هفت غار» نیشابور، با نگاهی به پیشینه ی حضور عرفانی سلطان العارفین قرن دوم هجری، ابراهیم ادهم و حرکت انقلابی رهبر نهضت سربداران خراسان در آن، نماد خلوتگاه راز و نیاز عارفانه و آمادگاه آزادی و آزادگی نفس و جامعه، به شمار می آید. از جهتی بین ساختمان این غار هفت لایه، پیشینه ی تاریخی، حضور رازگونه ی عارفی بزرگ در آن و هفت مقام سیر و سلوک عرفانی؛ توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا که در منابع موثق مذهبی و سلوک شرعی آمده است را می توان تناظر با معنایی تصور کرد. منطقه ای که هفت غار در آن واقع شده است، در فصل گرم سال، دارای آب و هوایی معتدل، با صبحگاهی بسیار دلنشین و روح افزاست و با شرایط آب و هوای...
ادامه مطلب