دره هفت حوض مشهد

دره هفت حوض مشهد
دره هفت حوض منطقه ای است شامل صخره ها و سنگ های صاف و صیقلی. هفت حوض دارای هفت حوضچه طبیعی، زیبا و بکر است. هفت حوضچه ای که در دره هفت حوض در امتداد هم قرار دارند، به اندازه یک استخر کوچک هستند. آب از حوضچه اول به حوضچه بعدی و این کار تا حوضچه هقتم ادامه می یابد. این پدیده طبیعی حوض ها یا «دولین های» متعدد، بر اثر فرسایش شیمیایی توسط باران های اسیدی در بستریکی از سرشاخه های رودخانه طرق از در ارتفاعات رو به جنوب بینالود شکل گرفته است. در بستر یکی از سرشاخه های رودخانه طرق، مواد آهکی نرم در میان سنگ ها دچار فرسایش شده و شکل های ژئومورفولوژی دولین را ایجاد کرده اند.در واقع از دیدگاه مردم عادی این...
ادامه مطلب