درباره اسفدن

دشت اسفدن
دشت اسفدن از بهم پیوستن مخروط افکنه های متوالی ایجاد شده و ارتفاعات منطقه آن را محاصره نموده اند. در این دشت چاههای کشاورزی متعددی وجود دارد. این دشت بسیار زیبا علاوه بر اینکه سالیانه تعداد بسیارزیادی گردشگررا به سمت خود جذب می کند به عنوان یکی از مهم ترین مناطق برای حفظ گونه های جانوری در استان به شمار می آید. منطقه دشت اسفدن به وسعت 41 هزار و 242 هکتار به عنوان منطقه شکار ممنوع این استان به ثبت رسیده است .
ادامه مطلب