خورزوق

خورزوق
وجه تسمیه: خورزوق و یا خورزوک از دو کلمه خور و زوک ویا سوکتشکیل گردیده که ((خور))به معنای خورشید وروشنایی وزوک یا سوک از ((سو))ویا((شید)) به معنای سرزمین در اوستا از آن یاد شده است.مردمان این دیار مذهب زرتشتی داشته اند و لز بنای مسجد جامع 700ساله آن میتوان به قدمت وکهن بودن این سرزمین پی برد.براستی سرزمین خورشید است چون شهردر حاشیه کویر ودر دشتی مسطح با شیبی بسیار ملایم ساخته شده است و خورشید ازاولین لحظه طلوع تا آخرین دقیقه غروب همچون بیرقی درخشان بر آن می تابد و بدین جهت کشاورزان با کاشت گلهای آفتابگردان از آن بهره می برند. موقعیت جغرافیایی شهر: شهر خورزوق در شمال شهر اصفهان ودر حاشیه ب...
ادامه مطلب