خوراسگان

خوراسگان
خوراسگان شهر خوراسگان درشرق اصفهان و در دو طرف بزرگراه جی قرار دارد که شهر اصفهان را به استان های جنوبی و شرقی کشور متصل می نماید . این شهر در ناحیه تاریخی جی ( به معنی زندگی و حیات) شهر سلمان فارسی صحابی گرامی رسول اکرم (ص) بر روی جلگه آبرفتی و حاصلخیز زاینده رود قرار گرفته است . خوراسگان در 51 درجه و 46 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ. 32درجه و 44 دقیقه عرض شمالی خط استوا واقع است. ارتفاع این شهر از سطح دریا 1517 متر و دارای شیب تقریبی 5/2 درصد به طرف شمال شرقی و میزان بارندگی سالیانه در این شهر به طور متوسط 110 میلی متر می باشد. رساله جغرافیایی خوراسگان ، مساحت این شهر را با حوم...
ادامه مطلب