خلیج فارس

انجیر مقدس کیش
انجیر مقدس کیش
در جزیره کیش درختی سبز و کهنسال با قدمت 500-600 ساله که به درخت لور یا انجیر معروف است وجود دارد.این درخت همان انجیر معبد در جزیره کیش است. انجیر مقدس کیش یا درختان انجیر معابد، در اصل و در ابتدا تنه است که کم کم با رشد درخت، شاخه های آن به سمت زمین آویزان می شوند و پس از مدتی در آن فرو می روند که خود به تنه تبدیل می شوند. این روند برای انجیر مقدس کیش آن قدر ادامه پیدا می کند تا یک درخت تنها با چندین ساقه به هم پیچیده و پیوسته شود و در داخل زمین بوجود می آید. به شاخه های این درخت، گره هایی با نخ یا پارچه بسته شده است که در نگاه اول آن را به نوعی درختی مقدس در نظر بیننده می نماید. جالب است بدان...
ادامه مطلب