خرمن بهره ( خرمن بره )

خرمن بهره ( خرمن بره )
از دیگر آیین های همیاری در کشاورزی، “خرمه بهره” (خرمن بهره) است. کشاورزان بختیاری وقتی که کار کشاورزی را به اتمام رسانده و مشغول “جوال گرفتن غله ها” می شدند، به کودکانی که در خرمن حاضر می شدند مقداری غله به عنوان خرمن بهره می دادند؛ به این طریق کودکان انگیزه بیشتری می یافتند تا با حضور در محل خرمن با آئین های کشاورزی آشنا شوند. طبیعی است که شرایط اقلیمی و طبیعی منطقه بختیاری، بر کلیه شئون کشاورزی و دامداری و زندگی اقتصادی افراد مؤثر بود و افراد با توجه به روند زندگی، کارها را در میان خود تقسیم می کردند؛ به این ترتیب علاوه بر انجام کارها موجبات تحکیم پیوند و برادری را فراهم می کردند. سبب اصلی ا...
ادامه مطلب