خد مات د رمانی

رشد گردشگری پزشکی د ر بستر حقوقی کارآمد
ترجمه و تلخیص: متین پد رام * گرد شگری پزشکی عبارتی است که بعضا د ر مطبوعات و رسانه ها از آن یاد می شود . با وجود این، نگاه موشکافانه ای به این مقوله و قابلیت های ایران برای ترویج گرد شگری پزشکی نشد ه است. همان طور که می د انیم برای اینکه سفری مطمئن را برای گرد شگران رقم بزنیم خد مات پزشکی باید با استاند ارد های بالا و کیفیت قابل قبول به آنها ارائه شود . این امر د ر کنار نیازمند ی به زیرساخت های مناسب به فضای حقوقی و مقرراتی شفاف و کارآمد نیز نیاز د ارد . د ر واقع می توان گفت گرد شگری پزشکی با وجود یک بستر حقوقی کارآمد رشد خواهد کرد . این نوشتار به اختصار به تعریف گرد شگری پزشکی و عوامل حقوقی...
ادامه مطلب