خدمات مناسب ؛ آنچه گردشگران می خواهند

خدمات مناسب ؛ آنچه گردشگران می خواهند
غلامرضا کیامهر توسعه زیرساخت ها خصوصا در ارتباط با شبکه های حمل ونقل هوایی، ریلی و جاده ای، بهبود فضای کسب وکارهای مرتبط با صنعت گردشگری با وضع تسهیلات مالیاتی و لغو قوانین و مقررات دست و پا گیر، هموار ساختن راه سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در زیرساخت های این صنعت از جمله اقداماتی است که می توان برای توسعه صنعت گردشگری انجام داد. همچنین وضع تسهیلات ویزایی برای گردشگران ورودی و در نهایت تلاش همزمان به منظور اصلاح فرهنگ گردشگر پذیری در جامعه و مبارزه با ایران هراسی های موجود در اذهان گروه هایی از مردم در سطح جهان، خصوصا در کشورهای گردشگرخیز و معرفی چهره واقعی ایران امروز به آن...
ادامه مطلب