خاور

استهبان
استهبان
استهبان شهری در جنوب خاور استان فارس واقع در کشور ایران است. این شهر مرکز شهرستان استهبان است. پیشینه در گذشته، نام این شهر اصطهبانات بوده است که در آبان 1353 خورشیدی به نام کنونی آن، یعنی استهبان تغییر کرده است. استهبان به نامهای دیگری مانند اصبهبذات؛ اصطبهان؛ اصطهبانات؛ استنبات ،سَوُنات ، صابونات و استهبان خوانده شده است. در واقع کمابیش در منابع متعدد تاریخی و جغرافیایی نامی از سرزمین استهبان آورده شده است، فارسنامه ناصری گوید که نام این شهر استهبانات بوده که پس از استیلای عرب به اصطهبانات تغییر یافته است.[2]. حدودالعالم با استناد از المسالک و الممالک اصطخری شهر را اصطهبان و همچنین ...
ادامه مطلب