خانه گنجه ای زاده تبریز

خانه گنجه ای زاده تبریز
خانه گنجه ای زاده از بناهای تاریخی شهر تبریز است و معماری مختلطی از سبک دوره قاجار و پهلوی دارد. این خانه 3 هزار مترمربع مساحت دارد و اعیانی آن در 3 طبقه متشکل از تعدادی اتاق در یک ردیف بدون اندرونی و بیرونی است. این اثر با شماره 6021 در سال 1381 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. استفاده از زاویه های تیز در ساخت خانه گنجه ای زاده و پنجره های مستطیل شکل بدون خمیدگی های معمول بناهای ایرانی در ساختمان این بنا شاهد زنده آغاز معماری مدرن و فاصله گرفتن از معماری سنتی ایرانی در تبریز است. هر چند تاریخ ساخت خانه گنجه ای زاده به اواخر قاجاریه برمی گردد، ساخت زیرزمین های خاص دوره پهلوی رنگ و بوی مع...
ادامه مطلب