خانه وکیلی ندوشن

خانه وکیلی ندوشن
خانه وکیلی با کاربری خصوصی و مربوط به دوره آخر قاجاریه و اوایل پهلوی است. ورودی بنا در جبهه شمالی و در زیر پیش درگاهی است که در سقف آن نقش شمسه دیده می شود. بعد از ورودی هشتی است با سقفی کوتاه که می توان از دو درگاهی که در آن دیده می شود به حیاط اصلی و حیاط خلوت رفت. حیاط اصلی مستطیل شکل است و در جبهه جنوبی آن اطاقهایی ساخته شده و در جلو آن ایوانی با 6 ستون آجری دیده می شود. در طبقه دوم نیز یک صفه و دو اتاق و بادگیری ساخته اند. بادگیر با اتاق بادگیر در طبقه اول ارتباط دارد. درهای نصب بر درگاه ها راست گوشه و از جنس چوب می باشند. حیاط خلوت، هشت ضلعی است و دور آن سه دری و صفه ساخته شده است. مصال...
ادامه مطلب