خانه نقلی کاشان

خانه نقلی کاشان
محلهْ مسجد آقابزرگ خانه تاریخی نقلی 180 سال قدمت دارد. این که نامش نقلی است به خاطر این است که نام فامیلی صاحب قبلی خانه، نقلی است. اما از طرفی این خانه یک دهم خانه های تاریخی کاشان (بروجردی ها و طباطبایی ها و…) وسعت دارد و از این منظر هم یک خانه نقلی به شمار می رود. این خانه از آثار تاریخی دوران قاجار است . خانه تاریخی نقلی تمام عناصر یک خانه تاریخی، نظیر آن چه در خانه های عباسیان و طباطبایی ها و احسان و … مشاهده می شود را در دل خود جای داده است ، بادگیر و سرداب و ایوان و حیاط اندرونی و بیرونی و اتاق های سه دری و دو دری و یک دری را مشاهده می کنید. خانه تاریخی “نقلی” کوچکترین خانه تاریخی کا...
ادامه مطلب