خانه لاله ای

خانه لاله ای
خانه لاله ای که دفتر پژوهش های تاریخی مرحوم یحیی ذکاء در آن افتتاح شده است، متعلق به دوره پهلوی اول می باشد که در خیابان ارتش جنوبی کوچه صدر قرار دارد. استاد یحیی ذکاء را می توان یکی از بنیانگذاران موزه در ایران نامید چرا که ایشان در برنامه ریزی و راه اندازی بسیاری از موزه ها در تهران و شهرستان ها در 40 سال اخیر نقش اصلی داشته اند بنابراین به پاس خدمات مرحوم یحیی ذکاء در زمینه تاریخ و ایرانشناسی به ویژه پژوهش های منطقه آذربایجان و تبریز از این خانه به عنوان «دفتر پژوهش های تاریخی یحیی ذکاء» بهره برداری شده است و با همکاری خانواده ایشان، آثار فرهنگی به جای مانده از استاد ذکاء جهت استفاده پژوهشگ...
ادامه مطلب