خانه قاسم اهری

خانه قاسم اهری
دکتر قاسم اهری از رجال سیاسی دوره رضاخان بوده است. خانه قاسم اهری در دوره های گذشته شاهد حضور رضاخان، محمد رضا پهلوی و دکتر اقبال نخست وزیر دولت وقت بوده است. بنا در محله دکتر اهری واقع شده که این محله جزء هسته اصلی بافت قدیمی اهر نبوده ولی قسمتی از آن در خارج از دیوار قلعه قرار گرفته لیکن از آنجائیکه کل محله دارای خصوصیات بافت قدیمی است و نیز به این علت که آغاز توسعه از داخل دیوار قلعه بوده است در طبقه بندی محلات قدیمی قرار گرفته است. معماری خانه قاسم اهری خانه قاسم اهری واقع در خیابان حزب الله از قدیمیترین خانه های موجود در اهر میباشد. این بنا دارای سرسرا و اتاق های متعدد است. زیباتر...
ادامه مطلب