خانه صنایع دستی ایران

خانه صنایع دستی سمنان
خانه صنایع دستی سمنان به آدرس بـلوار شریف واقفی- جنب بهزیستی مجمـوعه ای است که با هـدف تـرویج و حمـایت از تولیدات و تولید کنندگان صنایع دستی و واحـدهای دارای هـویت حقوقی مستقـل از سازمان میـراث فـرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ( در صورت واگذاری از طریق مزایده) راه اندازی و به منظـور ارائه خدمات تخصصی در جهت تولید و ارتقـاء وضعیت صنایع دستی در فضای آموزشی به مساحت تقریبی 1000متـر مربع ایجاد گـردیده است .این واحدها شامـل واحـدهای آمـوزش ساخت زیور آلات سنتی ، نمد مالی، آموزش ساخت سازهای سنتی ، آموزش مجسمه سازی و پیکر تراشی بر روی استخوان ،آموزش سفال و سرامیک ، آموزش معرق و منبت آموزش تذهیب و آموزش ...
ادامه مطلب