خانه-صرافلار

خانه صرافلار تبریز
خانه صرافلار تبریز واقع در خیابان شمس تبریزی، متعلق به دوره قاجار و اوایل پهلوی است و شامل یک طبقه و یک زیرزمین می باشد. این خانه توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری و مرمت شده و از سال 1374 به عنوان نمایشگاه و خانه سفال مورد بهره برداری قرار گرفته است. در این خانه تاریخی مشبک کاری، طراحی و کنده کاری بر روی سفال و ساخت انواع ظروف سفالی به شکل مدرن آموزش داده می شود.
ادامه مطلب