خانه رزاقیان

خانه رزاقیان
محله ترک آباد خانه رزاقیان که قدمت آن به عصر قاجار باز میگردد از جمله خانه های قدیمی می باشد که بخش اندرونی و بیرونی مجزا داشته و هر دو حیاط اندرونی و بیرونی به صورت دو طرف ساخت بنا شده اند و سه طبقه فضا های قابل استفاده در آنها مشهود است. در این خانه نیز مانند بسیاریاز خانه ها که اندرونی و بیرونی دارند شاه نشین فضای واسطه بین دو حیاط شده است. از فضا های معماری اصلی این خانه می توان از سرداب، شاه نشین، مهتابی، هشتی ورودی، ایوان تابستانی و یک باد گیر نام برد. ویژگی این خانه مهتابی آن است که تا حدودی منند شارم تمام طول دو جبهه ساختمان را اشغال کرده است.  
ادامه مطلب