خانه تاریخی مشق علی امین

خانه تاریخی مشق علی امین
خانه تاریخی مشق علی امین یزددر سال 1378مرحوم حسین امین خانه قدیمی جد خود (جده پنجم ) که قدمتی 300 ساله دارد را بازسازی و جهت تحصیل دانش آموزان محروم تجهیز نموده و به ابتکار خود نام خانه مشق را بر آن نهادند . این خا نه جنب حسینیه گلشن یزد واقع شده است .. در سال 1378 مرحوم حسین امین خانه قدیمی جد خود (جده پنجم ) که قدمتی 300 ساله دارد را با اعتباری بالغ بر 20 میلیون تومان بازسازی و جهت تحصیل دانش آموزان محروم تجهیز نموده و به ابتکار خود نام خانه مشق را بر آن نهادند .در باز سازی این خانه نهایت نهایت سعی در حفظ ارزشهای بومی و سنتی بنا مد نظر گرفته و هم اکنون در اختیار سازمان دانش آموزی یزد قرار دا...
ادامه مطلب