خانه تاریخی مزدران

خانه تاریخی مزدران
موقعیت : مرکز بافت قدیمی روستا قدمت : اواسط دوره قاجاریه خانه در جهت شرقی – غربی ورودی آن در سمت جنوب است که شامل دروازه چوبی با کوبه های زنانه و مردانه می باشد . حیاط خانه در جهت شرقی – غربی و پس از آن ساختمان اصلی که شامل اتاقهای متعدد ، شاه نشین ، آشپز خانه انباری و اندرونی احداث شده است . مصالح آن شامل خشت و گل و پنجره های چوبی گره چینی و در برخی قسمتها دارای گچبری باشد.
ادامه مطلب