خانه تاریخی آقاگل

خانه تاریخی آقاگل
این اثر که با شمارة 1489-9/11/84 در فهرست آثار باستانی به ثبت رسیده در مرکز محلة تاریخی شهر واقع گردیده و منسوب به دورة قاجار می باشد. این خانه متعلق به آقاگل ارباب اسبق روستا بوده و درحال حاضر ازطرف ورثة مرحوم آقاگل به شهرداری واگذار گردیده است. این اثر دارای ساختار حیاط مرکزی و سه جبهه ساخت حول حیاط می باشد. جبهة اصلی شامل فضای شاه نشین و دو اتاق کناری در جبهه شمال حیاط واقع می باشد. جبهه جنوبی شامل فضای ، انبار ، اتاق سرایداری و فضایی جهت نگهداری احشام بوده است. بدین ترتیب فضای دسترسی و راهپله در جبهه غربی حیاط جانمایی می گردد. در تراز زیر طبقة همکف فضای سرداب دقیقاً منطبق بر سازه طبق...
ادامه مطلب