حوله بافی کیلان دماوند

حوله بافی کیلان دماوند
سابقه دستبافی در ایران به هزاره های قبل از میلاد می رسد و نخستین نشانه ای که از وجود پارچه منسوج در ایران موجود است، متعلق به 4000 سالقبل از میلاد است، که طی حفریات انجام شده در شوش به دست آمده است. در گذشته صنایع دستی؛ بدون آنکه کسی اطلاعات و آگاهی درباره آنها به جامعه بدهد، به عنوان بخشی از زندگی روزمره استفاده و از نسلی به نسل بعد منتقل می شد. در روند تکاملی صنایع دستی غالبا مشاهده می شود که این صنایع در تقابل با صنایع جدید، از مبانی و ریشه سنتی خود فاصله گرفته و دستخوش تغییرات دنیای مدرن شده اند. رشته حوله بافی شهر کیلان دماوند نیز همچون رشته های دیگر صنایع دستی از این قاعده مستثنی نبود...
ادامه مطلب