حوزه گردشگری

گردشگران ساحلی و حفاظت از محیط زیست
در سال های اخیر یکی از دلایل بروز مشکلات محیط زیستی، استفاده های انسانی در قالب فعالیت های طبیعت گردی است. امروزه، رفتار دوستانه با طبیعت به عنوان راهکاری برای گردشگری طبیعت پایدار مورد توجه است، از آنجا که گردشگری غالب در استان های مجاور دریا در ایران، گردشگری ساحلی است این یادداشت سعی در بررسی و واکاوی رفتارهای محیط زیستی گردشگران ساحلی دارد. به نظر می آید که گردشگران ساحلی که نگرش محیط زیستی بالاتری دارند، رفتارهای محیط زیستی بیشتری نشان می دهند. از سوی دیگر نگرانی، ارزش و دانش محیط زیستی، با نگرش محیط زیستی رابطه دارد. در سال های اخیر مشکلات محیط زیستی به دلایل و اشکال مختلفی (مانند گرمای...
ادامه مطلب