حمل و نقل هوایی و مزایای آن

حمل و نقل هوایی و مزایای آن
در تعاریف بین المللی (معاهده ورشو) حمل و نقل هوایی به حمل و نقل افراد، کالا و یا هر چیزی را از مکانی به مکان دیگر از طریق هوایی منتقل می کنند، در صورتی که دو طرف هم از مبدا و هم از مقصد آگاهند و با رضایت کامل این انتقال انجام می گیرد. یکی از مواردی که در حمل و نقل هوایی کالابسیار حائز اهمیت است، بارنامه هوایی است. بارنامه هوایی در واقع سندی است که بین فرستنده بار و حمل کننده تنظیم می شود که در طی این سند، شرکت حمل و نقل به ازای دریافت مبلغی، کالا را به مکان موردنظر فرستنده حمل می کند. در حمل و نقل هوایی، بارنامه در سه نسخه نوشته می شود کهخ نسخه اول بارنامه باید توسط فرستنده امضا شود، نسخه دو...
ادامه مطلب