حمام قدیمی مزداران

حمام قدیمی مزداران
این حمّام در پایین امام زاده ای است. این حمّام در زمان قاجار بنا شد و نشان دهنده ی این است که مردم آن زمان هم به پاکیزگی خودشان می رسیدند.
ادامه مطلب