حمام قدیمی قدس تهران

حمام قدیمی قدس تهران
اولین حمام محل واقع در خیابان امام روبروی کوچه میثم بوده که چون از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده مالکین با کمک و همیاری مالی جهانشاه خان که یکی از سران بزرگ خمسه در آن زمان و از مخالفان رضاشاه قلدر بود و پس از شکست از ایشان به قلعه حسن خان آمده بود سرمایه ساخت حمام جدیدی به نام "خزینه در" روبروی مسجد جامع داخل کوچه احداث که این حمام به سال 1240 تا 1250 ه.ش برمی گردد و معمار آن شخصی بنام استادکریم بوده است.
ادامه مطلب