جاهای-دیدنی-ایلام

کبیرکوه
کبیرکوه رشته کوه مرتفعی است که به موازات زاگرس و با جهت شمال غربی- جنوب شرقی، در این منطقه وجود دارد و 260 کیلومتر امتداد دارد. رشته های متعددی از این کوه به سوی غرب شهرستان ایلام امتداد یافته اند که به تدریج از ارتفاع آن ها کاسته می شود تا این که در نواحی مرکزی کشور با سطح زمین یکسان می شوند. ارتفاعات اولیۀ این رشته کوه در گردنۀ بانه سر، در جنوب جلگۀ ایلام، دیده می شوند. کبیرکوه به موازات ساحل راست رود سیمره، دیوار بلندی تشکیل داده و در تمام طول خود موجب بالا بردن ارتفاع منطقۀ ایلام شده است به طوری که نواحی واقع در شرق و شمال شرق آن پیشکوه، و نواحی واقع در غرب و جنوب غرب آن پشتکوه نام گرفته ا...
ادامه مطلب