جاذبه-ها-ی-طبیعی-بوکان

دشت بوکان آذربایجان
این دشت33500هکتار وسعت داشته و در جنوب استان آذربایجان غربی و جنوب دریاچه ارومیه واقع شده است و دارای 49پارچه آبادی است. از عمده ترین محدودیت های اراضی قابل کشت آبی جنس خاک و توپوگرافی است. کل سطح زیرکشت دشت بوکان درسال1370 بالغ بر 21903 هکتار بوده که 8573 هکتار آن آبی و 13330هکتار نیز دیم است. محصولات عمده زراعی در کشت آبی گندم، یونجه (به همراه اسپرس و شبدر) و جو و در کشت دیم گندم و جو می باشد. آب مصرفی دشت عمدتاً از منابع سطحی تأمین می گردد و رژیم اصلی آب سطحی این دشت نیز سیمینه رود می باشد که از شاخه های متعددی تشکیل یافته و در جهت کلی جنوب به شمال در این دشت جریان دارد.
ادامه مطلب