جاذبه های تاریخی کلیبر

حمام مهر آباد
حمام مهر آباد یکی از معروف ترین گرمابه هاست و از پنج بخش تشکیل شده است: 1 تالار بزرگ رختکن 2) محل نظافت 3) تالار شستشو 4) گرم خانه 5) خزینه آب . تالار بزرگ رختکن شامل رختکن شامل یک گنبد بزرگ و چهار گنبد کوچک و چهار طاق در چهار طرف آن است و یک حوض بزرگ سنگی نیز در زیر گنبد بزرگ وجود دارد.تالار رختکن از طریق راهروی باریکی وارد تالار استحمام می شود که از نظر طراحی معماری تا حدی شبیه تالار رختکن است .در ضلع شرقی تالار استحمام دو اتاق با سقف گنبدی به عنوان خلوتی یا شاه نشین وجود دارد که مخصوص استحمام افراد سر شناس بود.تالار استحمام با چهار پله ،پس از عبور از یک در کوچک وارد خزینه می شود که آخ...
ادامه مطلب