جاذبه های تاریخی فریمان

ایوان رزمگاه
ایوان رزمگاه
این مکان در فاصله 52 کیلومتری فریمان و در روستایی به نام رزمگاه واقع گردیده است و براساس مستندات تاریخی محل مبارزه رستم و اسفندیار می باشد. بنای مزبور که اکنون تنها ایوان آن به جای مانده شامل گنبد خانه و ایوان متصل به ضلع قبله آن بوده است. در مجموع طرح معماری و تزئینات و قاب بندیهای گچی باقیمانده در زیر ایوان بنا قبل مقایسه با شیوه معماری خراسان در سده های هشتم تا یازدهم هجری می باشد.
ادامه مطلب