جاذبه های تاریخی شهر اهل

آسیاب آبی اهل
آسیاب آبی اهل
آسیابی که به وسیله آب کاریز کار می کرده ور در دهانه تانگ مشهور به اَیلو یا اَهِلان واقع شده است – سدهای سه گانه ساروجی در دره اَیلوکه اکنون خرابه آن باقی است.
ادامه مطلب