جاذبه-های-تاریخی-اهل

آسیاب آبی اهل
آسیاب آبی اهل
آسیابی که به وسیله آب کاریز کار می کرده ور در دهانه تانگ مشهور به اَیلو یا اَهِلان واقع شده است – سدهای سه گانه ساروجی در دره اَیلوکه اکنون خرابه آن باقی است.
ادامه مطلب