توسعه توریسم

گردشگری ، تشنه دانش و مهارت
مترجم: مهدی نیکوئی کارشنــاسان در مورد 6 عاملــی که شکل دهنده مزایای نسبی یک مقصد است، به تفصیل صحبت کرده اند. این عوامل یا منابع موهبتی شامل منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع دانشی، منابع سرمایه ای، زیرساخت ها و روبناهای گردشگری و همچنین منابع تاریخی و فرهنگی می شوند. در اینجا قصد داریم درمورد منابع دانشی و سرمایه انسانی صحبت کنیم که می توانند برای پشتیبانی توسعه صنعت توریسم به کار گرفته شوند. منابع انسانی باید به نیازهای یک مقصد گردشگری که معمولا بسیار متنوع است، پاسخ دهد. متاسفانه، به رغم نقش پررنگی که منابع انسانی می تواند در تسهیل توسعه توریسم داشته باشد، اهمیت آن نادیده یا دست کم گرف...
ادامه مطلب