ترمینال قیدار زنجان

ترمینال قیدار زنجان
امکانات ترمینال قیدار فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی ها و شرکت ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه قیدار (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه قیدار (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه قیدار (تعاونی 3) - میهن نور پایانه قیدار (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه قیدار (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه قیدار (تعاونی 6) - عدل پایانه قیدار (تعاونی 7) - لوان نور پایانه قیدار (تعاونی 8) - راه پیما پایانه قیدار (تعاونی 9) - تک سفر پایانه قیدار (تعاونی 10) - آریا سفر پایانه قیدار ...
ادامه مطلب