ترمینال قصر شیرین کرمانشاه

ترمینال قصر شیرین کرمانشاه
امکانات ترمینال قصر شیرین فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه قصر شیرین (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه قصر شیرین (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه قصر شیرین (تعاونی 3) - میهن نور پایانه قصر شیرین (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه قصر شیرین (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه قصر شیرین (تعاونی 6) - عدل پایانه قصر شیرین (تعاونی 7) - لوان نور پایانه قصر شیرین (تعاونی 8) - راه پیما پایانه قصر شیرین (تعاون...
ادامه مطلب