ترمینال عجب شیر آذربایجان شرقی

ترمینال عجب شیر آذربایجان شرقی
توضیح در مورد ترمینال امکانات ترمینال عجب شیر فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه عجب شیر (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه عجب شیر (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه عجب شیر (تعاونی 3) - میهن نور پایانه عجب شیر (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه عجب شیر (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه عجب شیر (تعاونی 6) - عدل پایانه عجب شیر (تعاونی 7) - لوان نور پایانه عجب شیر (تعاونی 8) - راه پیما پایانه عجب ش...
ادامه مطلب