ترمینال شهر توره استان مرکزی ایران

ترمینال شهر توره استان مرکزی ایران
ترمینال توره در استان مرکزی ایران آماده خدمت رسانی به مسافران روستایی و شهری اطراف تفرش را دارد . پایانه توره  پایانه ای روستایی ،شهری داخل استانی می باشد. متاسفانه توره ترمینال ندارد و به صورت منظم برنامه سفری ندارد .
ادامه مطلب