ترمینال سقز کردستان

ترمینال سقز کردستان
امکانات ترمینال سقز فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه سقز (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه سقز (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه سقز (تعاونی 3) - میهن نور پایانه سقز (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه سقز (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه سقز (تعاونی 6) - عدل پایانه سقز (تعاونی 7) - لوان نور پایانه سقز (تعاونی 8) - راه پیما پایانه سقز (تعاونی 9) - تک سفر پایانه سقز (تعاونی 10) - آریا سفر ...
ادامه مطلب