ترمینال سردشت آذربایجان غربی

ترمینال سردشت آذربایجان غربی
امکانات ترمینال سردشت فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه سردشت (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه سردشت (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه سردشت (تعاونی 3) - میهن نور پایانه سردشت (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه سردشت (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه سردشت (تعاونی 6) - عدل پایانه سردشت (تعاونی 7) - لوان نور پایانه سردشت (تعاونی 8) - راه پیما پایانه سردشت (تعاونی 9) - تک سفر پایانه سردشت (تعاونی...
ادامه مطلب