ترمینال زرین شهر

ترمینال زرین شهر
ترمینال زرین شهر در قسمت ورودی این شهرستان قرار دارد. ترمینال چند منظوره زرین شهر در زمینی به مساحت 5/5 هکتار بصورت یک مجموعه خدماتی-تجاری در 3 تراز ارتفاعی شکل گرفته است. مساحت کل بنا بالغ بر 9400 متر مربع میباشد، کلیه احجام و فعالیت ها در زیر پوسته ی اصلی بنا که به صورت یک پوسته شبکه ای و سبک فلزی میباشد طراحی گردیده است. سیستم سازه ای سقف از مدول های شش ضلعی تشکیل شده که هر کدام دارای شش المان اصلی قوطی شکل و در نتیجه شش جوینت می باشند. توزیع بار پوشش سقف از طریق المان های فرعی کوچکتر متقاطع که درون المان های اصلی قرار دارد، انتقال می یابد. در محل پیشانی سازه المان های امکانات ترمینا...
ادامه مطلب