ترمینال دیواندره کردستان

ترمینال دیواندره کردستان
امکانات ترمینال دیواندره فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه دیواندره (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه دیواندره (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه دیواندره (تعاونی 3) - میهن نور پایانه دیواندره (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه دیواندره (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه دیواندره (تعاونی 6) - عدل پایانه دیواندره (تعاونی 7) - لوان نور پایانه دیواندره (تعاونی 8) - راه پیما پایانه دیواندره (تعاونی 9) - ...
ادامه مطلب