ترمینال دشتستان بوشهر

ترمینال دشتستان بوشهر
امکانات ترمینال دشتستان فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی ها و شرکت ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه دشتستان (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه دشتستان (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه دشتستان (تعاونی 3) - میهن نور پایانه دشتستان (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه دشتستان (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه دشتستان (تعاونی 6) - عدل پایانه دشتستان (تعاونی 7) - لوان نور پایانه دشتستان (تعاونی 8) - راه پیما پایانه دشتستان (تعاونی 9) - تک سفر پایانه دشتستان (تعاونی 10) - ...
ادامه مطلب