ترمینال حاجی آباد

ترمینال حاجی آباد
امکانات ترمینال حاجی آباد فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی ها و شرکت ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه حاجی آباد (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه حاجی آباد (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه حاجی آباد (تعاونی 3) - میهن نور پایانه حاجی آباد (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه حاجی آباد (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه حاجی آباد (تعاونی 6) - عدل پایانه حاجی آباد (تعاونی 7) - لوان نور پایانه حاجی آباد (تعاونی 8) - راه پیما پایانه حاجی آباد (تعاونی 9) - تک سفر پایانه حاجی آبا...
ادامه مطلب