ترمینال بانه کردستان

ترمینال بانه کردستان
امکانات ترمینال بانه فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه بانه (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه بانه (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه بانه (تعاونی 3) - میهن نور پایانه بانه (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه بانه (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه بانه (تعاونی 6) - عدل پایانه بانه (تعاونی 7) - لوان نور پایانه بانه (تعاونی 8) - راه پیما پایانه بانه (تعاونی 9) - تک سفر پایانه بانه (تعاونی 10) - ...
ادامه مطلب