ترمینال بافت کرمان

ترمینال بافت کرمان
امکانات ترمینال بافت فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه بافت (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه بافت (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه بافت (تعاونی 3) - میهن نور پایانه بافت (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه بافت (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه بافت (تعاونی 6) - عدل پایانه بافت (تعاونی 7) - لوان نور پایانه بافت (تعاونی 8) - راه پیما پایانه بافت (تعاونی 9) - تک سفر پایانه بافت (تعاونی 10) - ...
ادامه مطلب