تدوین خط مشی

خط مشی حاکم بر اکوتوریسم
متین پدرام وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یکی از الزامات پیاده کردن اکوتوریسم در بسیاری از کشورها، وجود چارچوب قانونی متناسب با نیازهای کنشگران و فعالیت های آنها است. در این راه بسیاری از کشورها استراتژی ها و خط مشی هایی را تدوین و طی آن نحوه مشارکت کنشگران در جوامع محلی، مسوولیت های ذی نفعان مختلف ازجمله نهادهای دولتی برای به حداقل رساندن آسیب های زیست محیطی و فرهنگی و غیره را مشخص کرده اند. این خط مشی ها عمدتا مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی است. البته در این راه باید اصول حاکم بر اکوتوریسم را نیز در نظر داشت. اصولی که باید چراغ راه تدوین خط مشی حاکم بر اکوتوریسم باشد. در این نوشتار ...
ادامه مطلب