بازی های محلی کرمانی ها

بازی های محلی کرمانی ها
استان کرمان همچون دیگر استان های کشورمان از فرهنگ غنی و پرباری برخوردار است. امروزه توسط کارشناسان هنری این استان 70 نوع بازی محلی شناسایی شده و در کتاب بازی های محلی کرمان به چاپ رسیده است. بازی های محلی هر شهری بواسطه داشته های آن شهر ابداع می شود و ریشه ایی بسیار قوی در فرهنگ آن منطقه و نشات گرفته از فرهنگ مردم آن می باشد. آروسیو، اتصالو، ازکجا زنو، استخوان بازی، اشکست بازی، الاکلنگ، برنجک، بر، ناز نازو، پابالایو، پاوردیوارو، ترنه بازی، توخطو، جموجمو هویزه، جوسیا، چش تپه کا، چشم گریزپا، خاله ستاره، خاموشان، خرسک، خرگوشو، خم پلی، دارپلان، دارتوپ، دستکی، دستمال بازی، روروقامی، زنجیرباف، سرگر...
ادامه مطلب