اینترنت

اینترنت؛ فرصتی برای انتخاب آگاهانه مقصد
اینترنت؛ فرصتی برای انتخاب آگاهانه مقصد
فرزانه ابوهاشم آبادی روزگاری بود که جهان را تنها از خلال گفته های جهانگردان می شد ترسیم کرد. در آن روزگار، جهانگردان سرزمین ها را از دریچه نگاه خویش برای مشتاقان ترسیم می کردند و تصاویری گاه رمزآلود و مخدوش بر مبنای برداشت و درک خود از جهان می ساختند. سال ها بعد، گرچه دوربین عکاسی اختراع شد، اما همچنان عکس ها در اندازه محدود و در اختیار بخشی از افراد قرار داشت و عامه مردم از درک آنچه در زمین جریان داشت، بی خبر بودند. رشد تکنولوژی اسباب دیگری را نیز به میان جوامع کشاند، اما تا ظهور اینترنت هیچ یک از این ابزارها نتوانستند آن نقش فراگیری و اطلاع رسانی را فراهم کنند. به مدد این تکنولوژی بود که س...
ادامه مطلب