ایذه

ایذه
ایذه یک شهر تاریخی است و آ ثاری از زمان های بسیار قدیم در آن به جا مانده است. این شهر در روزگار عیلامیان اهمیت و عظمت بسیار داشته و مرکز آن آنزان یا آشتیان بوده و در عهد ساسانیان نیز نام و اعتبار داشته است. در کتابهای تاریخی و جغرافی دوران بعد از اسلام نیز نام این شهر ذکر شده است. مقدسی و ابن خرداد و یاقوت حموی از ایذه نام برده اند. آتشکده ای هم در آن شهر بود که تا زمان هارون الرشید فروزان بوده است. «استرنج» می نویسد: ایزج به پل سنگی بزرگی که در آن شهر روی کارون بسته بودند معروف بود. پل مزبور را یاقوت از عجایب جهان شمرده است. این پل که خرابه های آن هنوز دیده می شود، بنام مادر اردشیر بابکان (خ...
ادامه مطلب