اهمیت گردشگری

آنچه باید در پروسه برندسازی گردشگری بدانیم
آنچه باید در پروسه برندسازی گردشگری بدانیم
ارتباطات بازاریابی می تواند ابزار بسیار مناسبی برای فروش سفر های تفریحی و سایر محصولات و خدمات باشد، اما برای تغییر قواعد بنیادی فرهنگی، مانند تصویر ذهنی ملی کارساز نیست. تصویر ذهنی کشور با ارتباطات ساخته نمی شود و تغییری هم نمی یابد. مدیریت تصویر ذهنی کشور، تبلیغات و طراحی یا روابط عمومی نیست، اما این تکنیک ها در ترویج آنچه یک کشور می سازد و انجام می دهد (مانند جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی، شرکت ها و محصولات و خدمات آنها، موسیقی و هنر و سایر محصولات فرهنگی کشور، ورزش، مردم و فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال در کشور)، ضروری است. کیفیت و چگونگی بازاریابی ذی نفعان و هماهنگی میان پیام های مختل...
ادامه مطلب